Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe – Usługi porządkowe

Stölting Service Group GmbH (Firma Stölting/ Zleceniobiorca)

Niniejsze OWH służą tylko poglądowo, zastrzega się możliwość wystąpienia zmian i błędów!

Rodzaj i zakres usługi
Firma Stölting zobowiązuje się do prawidłowego i profesjonalnego świadczenia usług, które mają być świadczone na podstawie niniejszej umowy.

Prace porządkowe są zwykle przeprowadzane w normalne dni robocze, odstępstwa od tego są uzgadniane między umawiającymi się stronami.

Prawo wydawania poleceń
Wybór pracowników i prawo do wydawania poleceń – z wyjątkiem niebezpieczeństwa z powodu zwłoki – leżą jedynie w gestii firmy Stölting. Zleceniodawca odstąpi od tego, aby integrować pracowników firmy Stölting we własnym zakładzie lub wydawania im poleceń. W przypadku naruszenia tych zobowiązań Zleceniodawca zwalnia firmę Stölting od powstałych wskutek tego niedogodności.

Środki i sprzęt do czyszczenia
Firma Stölting dostarcza sprzęt, środki czyszczące i pielęgnacyjne niezbędne do porządków w wystarczających ilościach na swój koszt.
Firma Stölting wyposaża pracowników w jednolitą odzież służbową.
Zleceniodawca zapewnia niezbędną do czyszczenia wodę, prąd, papier i pojemniki na śmieci, ręczniki i papier toaletowy, a także zamykany pokój, szafkę lub tym podobne do przechowywania pomocy (materiałów, maszyn i urządzeń). Dostępne i pokrywa za to koszty.

Pomieszczenia dla pracowników /świetlica/
Zleceniodawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania do dyspozycji stosownych pomieszczeń dla pracowników firmy Stölting. Zleceniodawca dba o to, aby przy korzystaniu z tych pomieszczeń oraz przy przemieszczaniu się po obiekcie zachowane były wszystkie wymagania prawne i urzędowe.

Przepisy odnośnie kluczy
Zleceniodawca musi dostarczyć klucze niezbędne do świadczenia do usługi w odpowiednim czasie i bezpłatnie.

Wykonanie przez inne przedsiębiorstwa
Firma Stölting w celu wypełnienia swoich obowiązków jest uprawniona do korzystania z innych firm, które zostały zatwierdzone zgodnie z § 34 a GewO /niemieckiej Ustawy o działalności gospodarczej/. Jeśli nie są to firmy z grupy serwisowej Stölting, klient ma prawo odstąpić od umowy.

Siła wyższa
W przypadku wojny lub strajku, zamieszek i innych przypadków siły wyższej, firma Stölting może wykonanie usługi, o ile jej wykonywanie staje się niemożliwe, przerwać lub zgodnie z celem zmienić.
W przypadku przerwania firma Stölting jest zobowiązana do obniżenia wynagrodzenia stosownie do zaoszczędzonych zarobków za czas przerwy.

Zwłoka
W przypadku zwłoki w płatności wstrzymane zostają zobowiązania do świadczenia usług firmy Stölting wraz z jej odpowiedzialnością, przy czym Zleceniodawca nie zostaje zwolniony z obowiązku płatności za czas trwania Umowy lub samej Umowy.
Jeżeli Zleceniodawca popadnie w zwłokę z odbiorem uzgodnionych świadczeń umownych, to firma Stölting, przy spełnieniu przesłanek ustawowych może zażądać odszkodowania zamiast świadczenia. Firmę Stölting zwalnia się jednak z obowiązku przedstawienia w szczegółach jej roszczenia odszkodowawczego w miejsce świadczenia, a zamiast tego jako odszkodowanie w miejsce świadczenia za każdą nie odebraną godzinę porządków może żądać kwoty w wysokości 30 % stawki godzinowej. Zleceniodawca ma jednakże prawo do udowodnienia, iż firmie Stölting przez zwłokę w odbiorze nie powstała żadna szkoda lub powstała tylko szkoda w mniejszej wysokości.

Sukcesja (następstwo prawne)
W przypadku śmierci Zleceniodawcy następuje w Umowie sukcesja (następstwo prawne), chyba, że przedmiot Umowy zasadniczo ustanowiony był na osobiste interesy Zleceniodawcy.
Na zmiany umowy nie wpływają zmiany prawne w obszarze firmy Stölting.

Klauzula lojalności
Zleceniodawca zobowiązuje się nie zatrudniać żadnych pracowników zatrudnionych przez firmę Stölting do przeprowadzenia prac porządkowych w zakładzie Zleceniodawcy, podczas czasu trwania Umowy i sześć miesięcy po zakończeniu Umowy oraz do wykorzystywania ich do zadań w swoim przedsiębiorstwie. Jeżeli Zleceniodawca naruszy powyższe, to zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 3.000,00 Euro za każdego zatrudnionego pracobiorcę.

Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności
Firma Stölting ponosi odpowiedzialność w ramach przepisów ustawowych, jeżeli klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych w oparciu o umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony firmy Stölting, jej przedstawicieli / zastępców lub osoby wykonujące jej zobowiązania. Jeżeli przyczyną szkody jest niewielkie zaniedbanie, firma Stölting ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
Jeżeli firma Stölting ponosi odpowiedzialność według ust. 1 za lekkie zaniedbanie, odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej, typowej umownej przeciętnej szkody z następującymi maksymalnymi sumami odszkodowawczymi:
2.000.000 Euro za szkody osobowe za każde zdarzenie szkody
1.000.000 Euro za szkody rzeczowe za każde zdarzenie szkody
200.000 Euro za szkody majątkowe za każde zdarzenie szkody
Tym samym rekompensacie nie podlegają w tym zakresie wszystkie nietypowe, nieprzewidywalne szkody oraz szkody spowodowane działaniami związanymi z produkcją.
Obejmuje to w szczególności szkody niezwiązane z usługami świadczonymi przez Stölting, takie jak przejmowanie posypywania przy niebezpieczeństwie gołoledzi, przy obsłudze instalacji przeciwsłonecznych lub przy obsłudze lub opiece nad maszynami, kotłami, instalacjami grzewczymi, elektrycznymi lub tym podobnym.
Powyższe ograniczenia nie obowiązują przy naruszeniu życia, ciała lub zdrowia.
Jeżeli firma Stölting używa pojazdu Zleceniodawcy, to Zleceniodawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt pełnego ubezpieczenia Autocasco z udziałem własnym w wysokości 500,00 Euro. Odpowiedzialność firmy Stölting za szkody na tym pojeździe mechanicznym ograniczona jest do tego uzgodnionego udziału własnego w wysokości 500,00 Euro. Obowiązuje to także wtedy, kiedy Zleceniodawca wbrew swemu zobowiązaniu nie zawarł żadnego pełnego ubezpieczenia Autocasco.

Roszczenia z powodu wad
Oczywiste wady należy zgłaszać natychmiast po zakończeniu prac porządkowych. Jeżeli tak się nie stanie, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Firma Stölting jest uprawniona do poprawienia prac porządkowych w dowolnym momencie.
Roszczenia z tytułu nieoczywistych wad należy dochodzić w stosunku do firmy Stölting w ciągu jednego roku po tym, jak klient, jego przedstawiciele ustawowi lub osoby wykonujące jego zobowiązania posiadły o nich wiedzę.
Jeżeli między klientem a Stölting toczą się negocjacje dotyczące roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, bieg okresu przedawnienia zostaje zawieszony do momentu, gdy jedna lub druga strona odmówi kontynuowania negocjacji. Termin przedawnienia rozpoczyna się najwcześniej 3 miesiące po zakończeniu okresu wstrzymania biegu przedawnienia.

Zapłata wynagrodzenia
O ile nie uzgodniono inaczej, opłatę za usługi wynikające z umów lub innych rozliczeń należy uiścić natychmiast.
Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenia i zatrzymania tylko w przypadku niekwestionowanych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych.
Za świadczenie usług w ustawowych dniach świątecznych oraz 24.12. i 31.12. każdego roku naliczony zostaje dodatek świąteczny według układu zbiorowego pracy w wysokości 100 %. Poza tym dodatki rozliczane są z Zleceniodawcą według postanowień ustawowych lub układu zbiorowego pracy.

Zmiana ceny
W przypadku zmiany kosztów płac i dodatkowych kosztów wynagrodzeń, w szczególności wskutek zawarcia nowych układów płacowych, ramowych układów zbiorowych lub innych zbiorowych układów pracy lub zmian ustawowych, wynagrodzenie za porządkowanie podwyższy się o tę samą stopę procentową, o jaką zwiększyły się wymienione powyżej koszty, z doliczeniem ustawowego podatku obrotowego. Obowiązuje to tylko w przypadku zobowiązań ciągłych.

Początek Umowy, Zmiany Umowy
Umowa staje się prawnie skuteczna po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zlecenia u Zleceniodawcy, najpóźniej jednak, kiedy wykonana zostanie uzgodniona usługa.
O ile nic innego nie zostało uzgodnione na piśmie, Umowa obowiązuje przez dwa lata. Jeżeli nie zostanie ona wypowiedziana na trzy miesiące przed wygaśnięciem Umowy, to czas trwania Umowy przedłuża się każdorazowo o jeden rok.
Porozumienia dodatkowe, zastrzeżenia, uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają dla ich ważności pisemnego potwierdzenia firmy Stölting.

Skuteczność Umowy
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy miałyby być nieskuteczne, to należy je tak zinterpretować, aby został osiągnięty cel ekonomiczny związany z nieskutecznymi postanowieniami. Nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

Brak udziału w konsumenckim postępowaniu arbitrażowym
Firma Stölting GmbH Reinigung & Service zasadniczo nie jest skłonna i nie jest zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach mediacyjnych w celu załatwienia sporu przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Właściwość miejscowa Sądu i miejsce wykonania zobowiązania
Właściwością miejscową Sądu i miejscem wykonania zobowiązania w całkowicie handlowym obrocie handlowym i w obrocie handlowym z osobami prawa publicznego lub publicznoprawnym majątkiem powierniczym jest Gelsenkirchen.
Odbiegająco od powyższego uzgodnienia właściwości miejscowej Sądu firma Stölting jest także uprawniona do wniesienia pozwu przeciwko Zleceniodawcy w siedzibie Zleceniodawcy.
Na stosunek umowny zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.

Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych
Jeżeli zmienią się Ogólne Warunki Handlowe i firma Stölting wskaże na te zmiany przesyłając ich zmienione brzmienie, to zmiany te obowiązują jako zatwierdzone przez Zleceniodawcę, jeżeli nie wniesie on w terminie jednego miesiąca sprzeciwu na piśmie. Na tę konsekwencję prawną firma Stölting zwróci uwagę w momencie ogłoszenia zmiany. Decydującą dla zachowania terminu jest data stempla pocztowego.

Stan maj 2019 r.

Ogólne Warunki Handlowe – Usługi w zakresie bezpieczeństwa

Stölting GmbH, Security & Service (Firma Stölting / Zleceniobiorca)

Niniejsze OWH służą tylko poglądowo, zastrzega się możliwość wystąpienia zmian i błędów!

Ogólne wykonanie usługi
Działalność gospodarcza w zakresie służb zabezpieczenia i ochrony osób i mienia zgodnie z § 34 a Gewerbeordnung /niemiecka ustawa o działalności gospodarczej/ jest działalnością licencjonowaną i wykonuje swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa jako ochrona obszaru, indywidualna ochrona lub służba specjalna.
Ochrona obszaru wykonywana jest w odzieży służbowej przez pojedyncze patrole lub przez kierowców patroli samochodowych. Przy tym – o ile nie zostało nic odmiennego uzgodnione – przy każdym obchodzie przeprowadzane będą kontrole obiektów chronionych połączonych w obszary chronione w możliwie nieregularnych porach.
Indywidualna ochrona przeprowadzana jest z reguły przez jednego/jedną lub kilku agentów/ek ochrony lub portierów / portierek, którzy/które będą wykonywali/ły prace specjalnie tylko dla jednego wzgl. niewielu obiektów chronionych będących ze sobą w kontekście przestrzennym. Poszczególne czynności są określone w specjalnych instrukcjach służbowych.
Do służb specjalnych należą np. kontrole osób, służby eskortowe osób i służby ochronne, służby ochrony środków wartościowych, posterunki zabezpieczające koleje niemieckie DB AG, prowadzenie central alarmowych i telefonów alarmowych (centrale usługowe) oraz przeprowadzanie służb kasowych, porządkowych i nadzorowania dla wystaw, targów, imprez i inne służby.
Wzajemne zobowiązania Zleceniodawcy i grupy usługowej Stölting Dienstleistungsgruppe (Zleceniobiorca) uzgodnione zostaną w odrębnych Umowach.
Zleceniobiorca świadczy swoją działalność jako usługę (nie jako użyczanie pracowników tymczasowych według /niemieckiej/ ustawy o użyczaniu pracowników tymczasowych w ramach działalności gospodarczej z dnia 7 sierpnia 1972 roku, w brzmieniu obwieszczenia z dnia 3 lutego 1995 roku, zmienionej ostatnio przez Pierwszą ustawę o nowoczesnych usługach na rynku pracy z dnia 23 grudnia 2002 roku (BGB /niemieckiego Kodeksu Cywilnego/ /Federalny Dziennik Ustaw I/, str. 4607), przy czym do wykonania posługuje się swoim personelem jako osobami wykonującymi jego zobowiązania. Wybór zatrudnionego personelu i prawo wydawania poleceń leży – z wyjątkiem wypadków bezpośredniego zagrożenia z powodu zwłoki – po stronie przedsiębiorstwa ochrony i w zakresie bezpieczeństwa, któremu udzielone zostało zlecenie.
Zleceniobiorca jest sam odpowiedzialny za spełnienie wszystkich zobowiązań ustawowych, urzędowych, socjalnych oraz wynikających z ustawowych branżowych ubezpieczeń wypadkowych wobec swoich pracowników.

Przepis dotyczący obchodów
W poszczególnym wypadku jedynie miarodajnym dla wykonania służby jest pisemny przepis obchodów / plan alarmowy. Zawiera on polecenia Zleceniodawcy zgodnie z bliższymi postanowieniami o obchodach, kontrolach i innych zobowiązaniach służbowych, które muszą zostać przeprowadzone. Zmiany i uzupełnienia przepisu obchodów / planu alarmowego wymagają uzgodnienia na piśmie. O ile wymagają tego nieprzewidywalne stany wyższej konieczności, w indywidualnych przypadkach można odstąpić od przewidzianych kontroli, obchodów i innych czynności służbowych.

Klucze i adresy alarmowe
Niezbędne do wykonywania służby klucze Zleceniodawca musi udostępnić w odpowiednim czasie i bezpłatnie.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za utratę kluczy lub uszkodzenia kluczy spowodowane działaniem umyślnym lub wynikające z niedbalstwa personelu służbowego w zakresie określonym w punkcie 10. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy do wiadomości adresy, na które w przypadku zagrożenia obiektu należy wysłać powiadomienie telefoniczne, także w nocy. Zmiany adresów muszą zostać przekazane do wiadomości Zleceniobiorcy bezzwłocznie. W wypadkach, w których Zleceniobiorca musi przeprowadzić śledzenie alarmów za pośrednictwem aktywowanych systemów alarmowych, Zleceniodawca musi ustalić kolejność powiadamiania.

Reklamacje
Wszelkiego rodzaju reklamacje, odnoszące się do wykonanie sługi lub innych nieprawidłowości należy zgłaszać na piśmie Zleceniobiorcy bezzwłocznie po ich przez kierownictwo obiektu w celu im zaradzeniu. W przypadku późnego powiadomienia nie można dochodzić praw z takich reklamacji.
Powtarzające się lub rażące naruszenia w wykonaniu służby uprawniają tylko wtedy do wypowiedzenia Umowy bez zachowaniu terminu wypowiedzenia, jeżeli Zleceniobiorca po pisemnym zawiadomieniu nie zadba w ramach współmiernego terminu – najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych – o usunięcie zaniedbań.

Czas trwania zlecenia
Umowa obowiązuje, o ile na piśmie nie zostało uzgodnione nic odbiegającego, przez jeden rok. Jeżeli nie zostanie ona wypowiedziane trzy miesiące przed upływem pierwszego okresu trwania, to Umowa przedłuża się każdorazowo na kolejny rok, a następnie ponownie na jeden kolejny rok itd.

Wykonanie przez innych przedsiębiorców
Zleceniobiorca jest uprawniony, w porozumieniu ze Zleceniodawcą, w celu wypełnienia swoich zobowiązań posłużyć się zgodnie z § 34 a GewO /niemiecka Ustawa o działalności gospodarczej/ dopuszczonymi i wiarygodnymi przedsiębiorstwami.

Przerwanie ochrony
W przypadku wojny lub strajku, przy zamieszkach i innych przypadkach siły wyższej Zleceniobiorca może przerwać, o ile nie będzie możliwe wykonanie usługi lub odpowiednio ją zmodyfikować.
W przypadku przerwania wykonywania służby Zleceniobiorca zobowiązuje się do obniżenia wynagrodzenie stosownie do zaoszczędzonych zarobków za czas przerwania.

Wcześniejsze rozwiązanie Umowy
W przypadku zmiany miejsca siedziby Zleceniodawcy oraz przy sprzedaży lub innej rezygnacji z obiektu Umowy lub przedmiotu Umowy, Zleceniodawca może wypowiedzieć stosunek Umowy z okresem wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu.
Jeżeli Zleceniobiorca rezygnuje z obszaru, to jest również upoważniony do wcześniejszego rozwiązania Umowy przy zachowaniu okresu wypowiedzenia jednego miesiąca.

Sukcesja (następstwo prawne)
W przypadku śmierci Zleceniodawcy następuje sukcesja (następstwo prawne) w Umowie, chyba, że przedmiotem Umowy głównie były interesy osobiste, w szczególności ochrona osoby. Śmierć, inna sukcesja (następstwo prawne) lub zmiana formy prawnej Zleceniobiorcy nie mają wpływu na Umowę.

Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkody rzeczowe i majątkowe, które spowodowane będą w sposób zawiniony przez niego samego, jego przedstawicieli ustawowych lub osoby wykonujące jego zobowiązania jest ograniczona do wskazanych w ust. (3) kwot maksymalnych, jeżeli szkoda nie została spowodowana działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem samego Zleceniobiorcy, jego przedstawicieli ustawowych lub osoby wykonujących jego zobowiązania lub wskutek zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
W każdym wypadku niewielkiego zaniedbania odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do typowej, przewidywalnej szkody przy porównywalnych transakcjach tego rodzaju.
Wskazane w ustępie (1) granice maksymalne wynoszą:
5.000.000 EUR za szkody osobowe i rzeczowe
1.000.000 EUR za szkody majątkowe
Roszczenia o odszkodowanie za szkody rzeczowe i majątkowe bezpośrednio wobec pracowników są wykluczone, o ile nie spowodowały szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub przez naruszenie istotnych zobowiązań umownych. We wszystkich przypadkach spowodowania szkody z zaniedbania odpowiedzialność pracowników ograniczona jest do typowej przewidywalnej szkody przy porównywalnych transakcjach tego rodzaju.

Zgodnie z § 6 /niemieckiego/ Rozporządzenia o działalności ochroniarskiej zachodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zleceniobiorcy. Umowa ubezpieczenia oparta jest na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB) oraz warunkach dla Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorstw Ochroniarskich. Spod tej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są w szczególności szkody, które nie są związane z właściwą usługą w zakresie bezpieczeństwa, jak przejęcie obowiązku posypywania przy gołoledzi, przy obsłudze instalacji przeciwsłonecznych, lub przy obsłudze i serwisie maszyn, kotłów, urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznych lub tym podobnych.

Podnoszenie roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Roszczenia odszkodowawcze muszą zostać podniesione wobec Zleceniobiorcy w terminie 4 tygodni po tym, kiedy uprawniony do roszczenia, jego przedstawiciele ustawowi lub osoby wykonujące jego zobowiązania posiadły wiedzę o zdarzeniu szkody. Jeżeli w tym terminie nie może jeszcze zostać określona wysokość szkody, to wystarczające jest, ale też wymagane, iż szkoda zostanie podniesiona co do zasady. Roszczenia odszkodowawcze, które nie zostaną podniesione w tym terminie, są wykluczone.
Ponadto Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego umożliwienia Zleceniobiorcy wykonania wszelkich niezbędnych ustaleń dotyczących przyczyny szkody, przebiegu szkody i wysokości szkody samodzielnie lub za pośrednictwem jego pełnomocników. Nakłady związane ze szkodą, wynikające z faktu, że Zleceniodawca nie spełni powyższych zobowiązań lub nie spełni ich bezzwłocznie, ciążą na nim.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i dowód
Zleceniobiorca odpowiada za to, iż istnieje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach przejętej odpowiedzialności, której granice wynikają z cyfry 10. Zleceniodawca może zażądać dowodu zawarcia tego ubezpieczenia.

Zapłata wynagrodzenia
Wynagrodzenie za Umowę, o ile nie zostało nic odmiennego uzgodnione, płatne jest miesięcznie z góry.
Kompensowanie lub zatrzymanie wynagrodzenia nie są dopuszczalne, chyba, że w wypadku należności stwierdzonej bezspornie i prawomocnie.
W przypadku zwłoki w płatności pomimo upomnienia zawieszone jest zobowiązanie do świadczenia Zleceniobiorcy wraz z jego odpowiedzialnością, nie zwalniając Zleceniodawcy od płatności za okres trwania Umowy lub z Umowy w ogóle. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 286 ust. 3 BGB /niemieckiego Kodeksu Cywilnego/.

Zmiana ceny
W przypadku zmiany / wprowadzenia nowych ustawowych podatków, danin publicznoprawnych, składek ubezpieczeniowych, kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych, kosztów wynagrodzeń i dodatkowych kosztów wynagrodzeń, w szczególności poprzez zawarcie nowych układów płacy, umów głównych lub układów zbiorowych pracy, wynagrodzenie podlega zmianie o kwotę w ten sam sposób, w jaki zmieniła się przez zmianę kosztów płacowych, dodatkowych kosztów płacowych i innych wskazanych powyżej kosztów, godzinna stawka przeliczenia za wykonanie zlecenia, plus każdorazowo obowiązujących ustawowych podatków i danin publicznoprawnych.

Początek Umowy, Zmiany Umowy
Umowa wiążąca jest dla Zleceniobiorca od tej momentu, w którym do Zleceniodawcy wpłynie pisemne potwierdzenie zlecenia.
Porozumienia dodatkowe, zmiany, uzupełnienia lub ograniczenia Umowy wymagają formy pisemnej.

Zakaz nakłaniania i kara umowna
Zleceniodawcy nie wolno nakłaniać pracowników Zleceniobiorcy do rozwiązania ich stosunku pracy i ustanawiania nowego stosunku służbowego lub stosunku pracy jako pracujący na własny rachunek lub zatrudnieni pracownicy Zleceniodawcy. Niniejsze postanowieniem obowiązuje także nadal przez okres sześciu miesięcy po zakończeniu Umowy.
Jeżeli Zleceniodawca naruszy w zawiniony sposób postanowienia z ustępu 1, to jest on zobowiązany, do zapłaty sześciokrotnej opłaty miesięcznej jako kary umownej.

Polityka prywatności
Do ochrony danych mają zastosowanie postanowienia /niemieckiej/ Federalnej Ustawy w sprawie ochrony danych (BDSG), przede wszystkim §§ 27 i następne BDSG dla placówek niepublicznych w jej każdorazowo obowiązującym brzmieniu.
W szczególności obowiązuje § 5 BDSG (tajemnica danych).
W przypadku nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedzialności określone w sekcji 10.

Brak udziału w konsumenckim postępowaniu arbitrażowym
Firma Stölting GmbH Security & Service zasadniczo nie jest skłonna uczestniczyć i nie jest zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach mediacyjnych w celu załatwienia sporu przed konsumencką placówką arbitrażową.

Właściwość miejscowa sądu i miejsce wykonania zobowiązania
Miejscem wykonania zobowiązania jest obiekt uzgodniony w zleceniu / Umowie. Właściwością miejscową Sądu jest Gelsenkirchen dla obu Partnerów Umowy. Niniejsze uzgodnienie właściwości miejscowej Sądu obowiązuje wyraźnie także w przypadku, gdy Strona, wobec której podniesione zostało roszczenie w drodze powództwa, po zawarciu Umowy przeniesie swoją siedzibę, miejsce zamieszkania i / lub zwyczajowe miejsce pobytu.
Roszczenia wynikające ze stosunku umownego mogą zostać podniesione w drodze postępowania upominawczego.

Postanowienie końcowe
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy miałyby być prawnie nieskuteczne, należy je zinterpretować w taki sposób, aby osiągnąć cel gospodarczy związany z nieważnym postanowieniem. Nie wpływa to na ważność wszystkich innych przepisów.