Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna i bardzo poważnie podchodzimy do ochrony tych danych. Dlatego przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych we wszystkich naszych procesach biznesowych. Nasze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje stron internetowych innych dostawców, z którymi możemy być powiązani. Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych i zgadzasz się na następujące oświadczenie o ochronie danych.

Definicje pojęć

Niniejsza deklaracja o ochronie danych opiera się na postanowieniach europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyrażenie fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowaną lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane będą przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi, takimi jak pobieranie, gromadzenie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, zapytania, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, dystrybucję lub inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania jest oznaczeniem przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inna placówka, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania wytyczone są prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, to osoba odpowiedzialna względnie określone kryteria jej nominacji mogą zostać przewidziane według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich.

Podmiot przetwarzający (Administrator)

Podmiot przetwarzający (administrator) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Osoba trzecia

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publicznym, instytucję lub inny podmiot poza osobą zainteresowaną, osobą odpowiedzialną, podmiotem przetwarzającym i tymi osobami, które przy bezpośredniej odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej lub podmiotu przetwarzającego uprawnione są do przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Zgoda jest jakimkolwiek wyrażeniem woli dobrowolnie udzielonym przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej i pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych

Osobą odpowiedzialną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 4 Nr. 7 RODO jest:

Stölting Service Group GmbH

Johannes-Rau-Allee 15-19
45889 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 – 70279 – 0
Telefax: +49 209 – 70279 – 151

info[at]stoelting-gruppe.de
www.stoelting-gruppe.de

Mianowaliśmy pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych. Jest on dla Was dostępny w następujący sposób:

 

Torsten Gutsch
Stölting Service Group GmbH
Johannes-Rau-Allee 15-19
45889 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 – 70279 – 279
Telefax: +49 209 – 70279 – 151

ochrona danych[at]stoelting-gruppe.de
www.stoelting-gruppe.de

Przetwarzanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich zastosowania

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ramach prawnych odpowiednich norm prawnych i, jeśli to konieczne, za Twoją zgodą. Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej lub przynajmniej mogą być z nią powiązane, a zatem pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat tej osoby.

Przetwarzanie to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi, takimi jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Odwiedzenie strony internetowej

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka używana w Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym Logfile.

Następujące informacje są rejestrowane bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu ich usunięcia:

adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
data i godzina dostępu,
nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp,
strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer-URL),
używana przeglądarka internetowa i ew. system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu do Internetu.

Wymienione powyżej dane przetwarzane będą przez nas do następujących celów:

Zapewnienie zbudowania płynnego połączenia ze stroną internetową,
Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz do dalszych celów administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyliczonych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie używamy zgromadzonych danych do celów wyciągania wniosków na Twój temat.

Ponadto przy odwiedzaniu naszej strony internetowej korzystamy w cookies oraz usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się poniżej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Zapisz się do naszego newsletteru

O ile wyraziłeś według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO wyraźnej zgody, wykorzystujemy Twojego adresu poczty elektronicznej, aby przesyłać Ci naszego newsletteru. Do odbioru newslettera wystarczające jest podanie adresu poczty elektronicznej.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, na przykład poprzez link na końcu każdego newslettera. Ewentualnie możesz wysłać nam prośbę o rezygnację z subskrypcji w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Jeśli wysyłasz nam swoje zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, musisz podać prawidłowy adres e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami następuje według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dane osobowe gromadzone przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Twojego żądania.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. RODO wyraziłeś na to wyraźną zgodę
ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, by zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
w przypadku przeniesienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO istnieje również obowiązek prawny
jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

W pliku Cookie przechowywane są informacje, które wynikają każdorazowo w połączeniu z specyficznie wykorzystanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, iż przez to otrzymamy bezpośrednio wiedzę o Twojej tożsamości.

Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto używamy tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznajesz, że już z nami byłeś, oraz wprowadzone przez Ciebie wpisy i ustawienia, abyś nie musiał ponownie ich wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie (patrz punkt 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie, że już z nami jesteś. Te pliki cookie są każdorazowo po zdefiniowanym czasie automatycznie usuwane.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą do celów wymienionych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Jeśli tego nie chcesz, możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce, z której korzystasz lub otrzymać powiadomienie, gdy tylko pliki cookie zostaną wysłane.

Narzędzia analizy
Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania oparte są na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Stosując środki śledzenia, chcemy zapewnić projekt oparty na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzących do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach do śledzenia.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Wygenerowane przez cookies informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zastosowanie Webfonts
Na tych stronach internetowych stosowane są zewnętrzne czcionki, Google Fonts. Google Fonts jest usługą Google Inc. („Google“). Włączenie tych Web Fonts następuje przez wywołanie serwera, z reguły serwera firmy Google w USA. Przez to do serwera przekazane zostanie, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Zapisany zostanie także przez Google adres IP przeglądarki internetowej urządzenia końcowego osoby odwiedzającej te strony internetowe. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której można uzyskać dostęp tutaj:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany tylko na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Przeglądarka internetowa Plugin

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de:

Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu Google o ochronie danych: Google Analytics deaktivieren

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google Umowę o przetwarzaniu danych zlecenia i w pełni realizujemy przy tym surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tak zwanymi tagami witryn za pośrednictwem interfejsu (a tym samym zintegrować np. Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników można znaleźć następujące informacje o usługach Google. Wskazówki dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej witryny dla Ciebie, używamy również Google Conversion Tracking. Google Adwords ustawia plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords sprawdzają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia, możesz również odrzucić ustawienie wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawienie plików cookie. Możesz także dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane. Informacje o ochronie danych Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Wtyczki mediów społecznościowych

Używamy na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za operacje zgodne z ochroną danych muszą być zagwarantowane przez ich odpowiednich dostawców. Wtyczki te integrujemy za pomocą tak zwanej metody dwukrotnego kliknięcia w celu najlepszej ochrony osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Facebook

Wtyczki mediów społecznościowych z Facebooka są używane na naszej stronie internetowej, aby ich użytkowanie było bardziej osobiste. W tym celu używamy przycisku „LIKE” lub „SHARE”. To jest oferta z Facebooka. Gdy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową. Poprzez zintegrowanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są również publikowane na Facebooku i wyświetlane znajomym na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynku i projektowania stron na Facebooku w oparciu o potrzeby. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. B. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, w celu poinformowania innych użytkowników Facebooka o twoich działaniach na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do twojego konta Facebook, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także twoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, pobrać możesz z informacji dotyczących ochrony danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/) .

Twitter

Wtyczki z sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane z naszą stroną internetową. Wtyczki Twittera (przycisk tweeta) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie internetowej. Przegląd przycisków tweetów można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons). Jeśli otworzysz stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twitter. W ten sposób Twitter otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz „przycisk tweet” na Twitterze, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Twitterze. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na Twitterze (https://twitter.com/privacy).

Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje również tak zwane wtyczki społecznościowe Instagram („Wtyczki”), które są obsługiwane przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagram, na przykład w formie „kamery Instagram”. Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana z Instagrama bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informacje, że twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś zalogowany na Instagramie. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiast przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagram i tam przechowywane. Informacje zostaną również opublikowane na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlone tam Twoim kontaktom. Jeśli nie chcesz, aby Instagram przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Twojego konta na Instagramie, musisz się wylogować z Instagrama przed wejściem na naszą stronę internetową. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) .

Korzystanie z bibliotek skryptów (czcionek internetowych Google)

Aby poprawnie i graficznie prezentować nasze treści w różnych przeglądarkach, korzystamy z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/).
Czcionki internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje stron internetowych Google lub uniemożliwia dostęp, treść jest wyświetlana standardową czcionką.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Jest teoretycznie możliwe – ale obecnie niejasne, czy i jeśli tak, do jakich celów – operatorzy odpowiednich bibliotek gromadzą dane.

Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Osadzone filmy z YouTube

W niektórych naszych witrynach umieszczamy filmy z YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzania strony z wtyczką YouTube nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. YouTube jest informowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Ci swoje zachowanie podczas surfowania. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmu na YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Jeśli wyłączyłeś zapisywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będziesz musiał oczekiwać takich plików cookie podczas oglądania filmów z YouTube. Jednak YouTube przechowuje również inne niż osobiste informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych na „Youtube” można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Prawa osób zainteresowanych

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz następujące prawa:

Prawo do udzielenia informacji

Zgodnie z art. 15 RODO możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia Prawo do złożenia skargi, pochodzenie twoich danych, chyba że zostały one przez nas zebrane, oraz istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, w razie potrzeby, istotnych informacji o jego szczegółach;

Sprostowanie

Zgodnie z Art. 16 RODO możesz natychmiast zażądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych.

Usunięcie

Zgodnie z art. 17 RODO możesz złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, z uwagi na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony Roszczenia prawne są wymagane.

Ograniczenie

Zgodnie z art. 18 RODO możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionujesz dokładność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie potrzebujemy już danych, ale musisz to potwierdzić, Musisz dochodzić lub bronić roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 RODO.

Przenoszalność danych

Zgodnie z Art. 20 RODO, możesz otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przekazanie innej osobie odpowiedzialnej.

Prawo odwołania

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO.
W rezultacie nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości.

Prawo skargi

Zgodnie z art. 77 RODO możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą główną naszej firmy.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie. 1 lit. f RODO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo do sprzeciwu, który wprowadzimy w życie bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sprzeciwu, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail.

Ochrona danych dla aplikacji i procesu aplikacyjnego

Przetwarzamy dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie można również wykonać elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeśli zawrzemy umowę o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem, że nie istnieją inne uzasadnione interesy administratora danych sprzeczne z usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni prawny okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie będzie już konieczne do wykonania lub zainicjowania umowy.

Istniejące zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty na stronie używamy wspólnej metody SSL (Secure Socket Layer) do szyfrowania. Możesz stwierdzić, czy pojedyncza strona naszej strony jest przesyłana w formie zaszyfrowanej przez zamknięte wyświetlanie klucza lub symbolu blokady na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Ta deklaracja ochrony danych jest obecnie ważna. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na jej temat lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub oficjalne może być konieczna zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych. W każdej chwili możesz zadzwonić i wydrukować aktualne oświadczenie o ochronie danych na naszej stronie internetowej.

Stan maj 2019 r.